Główne kierunki badań

  • paleobiologia, paleoekologia, paleogeografia i stratygrafia koralowców paleozoicznych oraz stromatoporoidów
  • podmorskie wypływy hydrotermalne w dewonie Maroka (fauna i jej paleoekologia, sedymentologia, geochemia, stratygrafia)
  • archeozoologiczne badania ssaków
  • paleoekologia, rekonstrukcje paleoklimatyczne i paleośrodowiskowe w interglacjale eemskim, późnym vistulianie i holocenie w oparciu o analizę Cladocera
  • rekonstrukcje paleoklimatyczne i paleośrodowiskowe w późnym glacjale i holocenie w oparciu o analizę izotopów stabilnych węgla i tlenu w węglanach oraz analizę malakologiczną
  • słodkowodne węglany: geneza, mechanizmy wytrącania, skład izotopowy, mineralny, mikromorfologia (SEM)